Terms & Conditions

គេហទំព័រនេះដំណើរការដោយ Just Brands។ នៅទូទាំងគេហទំព័រ ពាក្យ "យើង" "យើង" និង "របស់យើង" សំដៅទៅលើ Just Brands ។ Just Brands ផ្តល់ជូនគេហទំព័រនេះ រួមទាំងព័ត៌មាន ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលមានពីគេហទំព័រនេះដល់អ្នក អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកនូវរាល់លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ គោលនយោបាយ និងការជូនដំណឹងដែលមានចែងនៅទីនេះ។

តាមរយៈការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង និង/ឬការទិញអ្វីមួយពីយើង អ្នកចូលរួមក្នុង "សេវាកម្ម" របស់យើង ហើយយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ("លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម" "លក្ខខណ្ឌ") រួមទាំងលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍បន្ថែមទាំងនោះ។ យោងនៅទីនេះ និង/ឬមានដោយតំណខ្ពស់ លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃគេហទំព័រ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដែលជាកម្មវិធីរុករក អ្នកលក់ អតិថិជន អ្នកជំនួញ និង/ឬអ្នករួមចំណែកនៃមាតិកា។ សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ នោះអ្នកមិនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ជូន ការទទួលយកត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។ មុខងារ ឬឧបករណ៍ថ្មីណាមួយដែលត្រូវបានបន្ថែមទៅហាងបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មផងដែរ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នៅពេលណាក៏បាននៅលើទំព័រនេះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការអាប់ដេត ផ្លាស់ប្តូរ ឬជំនួសផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះដោយការបង្ហោះព័ត៌មានថ្មីៗ និង/ឬការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំព័រនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នក ឬការចូលប្រើគេហទំព័រ បន្ទាប់ពីការប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ គឺជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

[page-title type=”custom” custom_title=”លក្ខខណ្ឌនៃហាងអនឡាញ” color=”#6cc92a”]

ដោយយល់ព្រមទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះអ្នកបង្ហាញថាអ្នកយ៉ាងហោចណាស់មានអាយុច្រើននៅក្នុងរដ្ឋឬខេត្តដែលអ្នករស់នៅឬថាអ្នកមានអាយុច្រើននៅក្នុងរដ្ឋឬខេត្តដែលអ្នករស់នៅហើយអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដល់អ្នក អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកប្រើវិបសាយនេះ។

អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ឬអាចឱ្យអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ បំពានច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ)។ អ្នកមិនត្រូវបញ្ជូនពពួក Worm ឬមេរោគ ឬកូដនៃធម្មជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ។

ការរំលោភឬការរំលោភណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌដែលនឹងមានលទ្ធផលក្នុងការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់មួយនៃសេវាកម្មរបស់អ្នក។

[page-title type=”custom” custom_title=”លក្ខខណ្ឌទូទៅ” color=”#6cc92a”]

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធសេវាកម្មដល់នរណាម្នាក់ដោយហេតុផលណាមួយនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកយល់ថាខ្លឹមសាររបស់អ្នក (មិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានកាតឥណទាន) អាចត្រូវបានផ្ទេរដោយមិនបានអ៊ិនគ្រីប និងពាក់ព័ន្ធនឹង (ក) ការបញ្ជូនតាមបណ្តាញផ្សេងៗ។ និង (ខ) ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីអនុលោមតាម និងសម្របទៅនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃការតភ្ជាប់បណ្តាញ ឬឧបករណ៍។ ព័ត៌មានកាតឥណទានតែងតែត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបកំឡុងពេលផ្ទេរតាមបណ្តាញ។

អ្នកយល់ព្រមមិនផលិតឡើងវិញ ចម្លង ចម្លង លក់ លក់បន្ត ឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬការចូលទៅកាន់សេវាកម្ម ឬទំនាក់ទំនងណាមួយនៅលើគេហទំព័រដែលសេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយពួកយើង។ . ចំណងជើងដែលប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងមិនកំណត់ ឬប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ និងពេលវេលានៃព័ត៌មាន” color=”#6cc92a”]

យើងមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវបើសិនជាបានធ្វើឱ្យមាននៅលើពគេហទំព័រនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្ន។ សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ដំណឹងទូទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនគួរត្រូវបានពឹងផ្អែកលើឬប្រើជាមូលដ្ឋានតែមួយគត់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការពិគ្រោះប្រភពបឋមត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត, ពេញលេញជាច្រើនទៀតឬពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៃព។ ការពឹងផ្អែកណាមួយនៅលើសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះគឺនៅមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

គេហទំព័រនេះអាចមានប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួន។ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាំបាច់, គឺមិនមែនបច្ចុប្បន្ននិងត្រូវបានផ្ដល់សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែមាតិកានៃតំបន់បណ្ដាញនេះនៅពេលណាមួយនោះទេប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យពណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទេ។ អ្នកយល់ព្រមថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់បណ្ដាញរបស់យើង។

[page-title type=”custom” custom_title=”ការកែប្រែចំពោះសេវាកម្ម និងតម្លៃ” color=”#6cc92a”]

តម្លៃ​សម្រាប់​ផលិតផល​របស់​យើង​អាច​នឹង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង។ យើងរក្សាសិទ្ធិនៅពេលណាមួយដើម្បីកែប្រែ ឬបញ្ឈប់សេវាកម្ម (ឬផ្នែកណាមួយ ឬខ្លឹមសាររបស់វា) ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងនៅពេលណាក៏បាន។

យើងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬទៅភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការកែប្រែណាមួយការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ, ការផ្អាកឬការមិនបន្តនៃសេវានេះ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ផលិតផល ឬសេវាកម្ម” color=”#6cc92a”]

ផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួនអាចរកបានទាំងស្រុងលើបណ្តាញតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ ផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនេះអាចមានបរិមាណមានកំណត់និងជាកម្មវត្ថុនៃការវិលត្រឡប់មកវិញឬការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយតែបើយោងតាមការត្រឡប់របស់យើង។

យើងបានខិតខំបង្ហាញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននូវពណ៌និងរូបភាពនៃផលិតផលរបស់យើងដែលបង្ហាញនៅហាង។ យើងមិនអាចធានាថាការបង្ហាញពណ៌របស់ម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកត្រឹមត្រូវទេ។

យើងរក្សាសិទ្ធិ ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចកំណត់ការលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើងចំពោះបុគ្គលណាមួយ តំបន់ភូមិសាស្រ្ត ឬយុត្តាធិការ។ យើងអាចប្រើសិទ្ធិនេះតាមករណីនីមួយៗ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់បរិមាណនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូន។ ការពិពណ៌នាទាំងអស់នៃផលិតផល ឬតម្លៃផលិតផលអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលវេលា ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន តាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ផលិតផលណាមួយនៅពេលណាក៏បាន។ ការផ្តល់ជូនណាមួយសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះគឺទុកជាមោឃៈប្រសិនបើមានការហាមឃាត់។ យើងមិនធានាថាគុណភាពនៃផលិតផល សេវាកម្ម ព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលបានទិញ ឬទទួលបានដោយអ្នកនឹងបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នក ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចេញវិក្កយបត្រ និងព័ត៌មានគណនី” color=”#6cc92a”]

យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធបញ្ជាណាមួយដែលអ្នកបានដាក់ជាមួយយើង។ យើងអាចនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើង, កំណត់ការឬបោះបង់បរិមាណទិញក្នុងមនុស្សម្នាក់, ក្នុងមួយគ្រួសារឬក្នុងលំដាប់។ ការកំណត់ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាទិញបានដាក់ដោយឬនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនដូចគ្នានេះដែរ, កាតឥណទានដូចគ្នានិង / ឬការបញ្ជាទិញដែលប្រើវិក័យប័ត្រដូចគ្នានិង / ឬអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅជាមួយឬលុបចោលបញ្ជាយើងអាចប៉ុនប៉ងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយទាក់ទងអ៊ីម៉ែលនិង / ឬអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រ / លេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ការបញ្ជាទិញដែលមានឬហាមឃាត់ក្នុងការសាលក្រមផ្តាច់មុខរបស់យើងបានលេចឡើងនឹងត្រូវបានដាក់ដោយឈ្មួញលក់ឬចែកចាយនេះ។

អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការទិញ និងគណនីបច្ចុប្បន្ន ពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការទិញទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងហាងរបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត រួមទាំងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខប័ណ្ណឥណទាន និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ដូច្នេះយើងអាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក និងទាក់ទងអ្នកតាមតម្រូវការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ត្រឡប់មកវិញរបស់យើង។

[page-title type=”custom” custom_title=”OPTIONAL TOOLS” color=”#6cc92a”]

យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើឧបករណ៍ភាគីទីបីដែលយើងមិនត្រួតពិនិត្យ ឬមិនមានការគ្រប់គ្រង ឬបញ្ចូល។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាយើងផ្តល់នូវការចូលប្រើឧបករណ៍បែបនេះ "ដូចដែលមាន" និង "ដូចដែលមាន" ដោយគ្មានការធានា តំណាង ឬលក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទណាមួយ និងដោយគ្មានការយល់ព្រមណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភាគីទីបីស្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

រាល់ការប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនូវឧបករណ៍ស្រេចចិត្តដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យ និងការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងស្រុង ហើយអ្នកគួរតែធានាថាអ្នកស៊ាំជាមួយ និងយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌដែលឧបករណ៍ត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។ នាពេលអនាគត យើងក៏អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម និង/ឬមុខងារថ្មីៗតាមរយៈគេហទំព័រ (រួមទាំងការចេញផ្សាយឧបករណ៍ និងធនធានថ្មី)។ មុខងារ និង/ឬសេវាកម្មថ្មីបែបនេះក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះផងដែរ។

[page-title type=”custom” custom_title=”THIRD-PARTY LINKS” color=”#6cc92a”]

មាតិកាជាក់លាក់, ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអាចរកបានតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងអាចរួមបញ្ចូលសមា្ភារៈពីភាគីទីបី។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រនេះអាចដឹកនាំអ្នកទៅគេហទំព័រភាគីទីបីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការពិនិត្យឬការវាយតំលៃមាតិកាឬភាពត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនធានាហើយនឹងមិនមានការទទួលខុសណាមួយឬការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការណាមួយសមា្ភារៈភាគីទីបីឬវេបសាយឬសម្រាប់សម្ភារផ្សេងទៀត, ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយរបស់ភាគីទីបី។

យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការខូចខាតណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការទិញឬការប្រើប្រាស់ទំនិញសេវាកម្មធនធានមាតិកាឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបីឡើយ។ សូមពិនិត្យឡើងវិញដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ភាគីទីបីហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់អំពីវាមុនពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយ។ ពាក្យបណ្តឹងការទាមទារការព្រួយបារម្ភឬសំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់ភាគីទីបីគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅភាគីទីបី។

[page-title type=”custom” custom_title=”មតិអ្នកប្រើប្រាស់ មតិត្រឡប់ និងការដាក់ស្នើផ្សេងទៀត” color=”#6cc92a”]

ប្រសិនបើតាមការស្នើសុំរបស់យើង អ្នកផ្ញើការបញ្ជូនជាក់លាក់មួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ធាតុប្រកួតប្រជែង) ឬដោយគ្មានសំណើពីយើង អ្នកផ្ញើគំនិតច្នៃប្រឌិត សំណើ សំណើ ផែនការ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀត មិនថាតាមអ៊ីនធឺណិត តាមអ៊ីមែល តាមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍ ឬបើមិនដូច្នេះទេ (រួម, 'មតិ') អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាច នៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មានការរឹតត្បិត កែសម្រួល ចម្លង បោះពុម្ពផ្សាយ ចែកចាយ បកប្រែ និងប្រើប្រាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ រាល់មតិយោបល់ដែលអ្នកបញ្ជូនមកយើង។ យើងនិងគ្មានកាតព្វកិច្ច (1) ដើម្បីរក្សាមតិយោបល់ណាមួយដោយទំនុកចិត្ត។ (2) ទូទាត់សំណងសម្រាប់មតិយោបល់ណាមួយ; ឬ (3) ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់ណាមួយ។ យើងអាច ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ កែសម្រួល ឬលុបខ្លឹមសារដែលយើងកំណត់ក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិតែមួយគត់របស់យើងគឺខុសច្បាប់ ប្រមាថមើលងាយ គំរាមកំហែង ប្រមាថ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស អាសអាភាស ឬអាចជំទាស់ ឬបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីណាមួយ ឬលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។ .

អ្នកយល់ព្រមថាយោបល់របស់អ្នកនឹងមិនរំលោភលើសិទ្ធិណាមួយនៃភាគីទីបីណាមួយឡើយដោយរួមបញ្ចូលទាំងរក្សាសិទ្ធិយីហោភាពឯកជន, បុគ្គលិកលក្ខណៈឬស្ដាំផ្ទាល់ខ្លួនឬកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ លោកអ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាចម្លើយរបស់អ្នកនឹងមិនមានសម្ភារៈបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬខុសច្បាប់បើមិនដូច្នេះទេការរំលោភបំពានឬអាសគ្រាមឬមានមេរោគកុំព្យូទ័រឬមេរោគដទៃទៀតដែលអាចនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៃសេវាឬវេបសាយដែលទាក់ទងណាមួយ។ អ្នកមិនអាចប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមួយដែលមិនពិត, ធ្វើពុតជាមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាងខ្លួនអ្នក, ឬបើមិនដូច្នេះទេឱ្យយើងយល់ច្រឡំឬភាគីទីបីដូចជាប្រភពដើមនៃមតិយោបល់ណាមួយ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះយោបល់ណាមួយដែលអ្នកបានធ្វើនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួន។ យើងទទួលយកការទទួលខុសត្រូវនោះទេហើយសន្មត់ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់មតិយោបល់ណាមួយដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយទេ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” color=”#6cc92a”]

ការដាក់ស្នើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈហាងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

[page-title type=”custom” custom_title=”Error, INACCURACIES and OMISSIONS” color=”#6cc92a”]

ជួនកាលវាអាចនឹងមានពលើគេហទំព័ររបស់យើងឬនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដែលមានកំហុសអក្សរមិនត្រឹមត្រូវឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរាប់អំពីផលិតផល, តម្លៃ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ការផ្តល់ជូនពិសេស, ការចោទប្រកាន់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដងឆ្លងកាត់និងភាពអាចរកបាន។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែកំហុសណាមួយមិនត្រឹមត្រូវឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់និងការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើឱ្យទាន់សម័យពឬលុបចោលបញ្ជាប្រសិនបើការណាមួយនៅក្នុងសេវាពឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន (រួមទាំងបន្ទាប់ពីអ្នកបានដាក់ជូនការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក) ។

យើងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, កែប្រែឬបញ្ជាក់ពក្នុងការបម្រើឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយរួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, តម្លៃព, លើកលែងតែជាតម្រូវដោយច្បាប់នោះទេ។ ធ្វើឱ្យទាន់សម័យឬគ្មានបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទអនុវត្តនៅក្នុងសេវាឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយធ្វើឱ្យស្រស់ដែលគួរតែត្រូវបានយកទៅចង្អុលបង្ហាញថាទាំងអស់នៅក្នុងសេវាពឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយត្រូវបានកែប្រែឬធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ហាមប្រើ” color=”#6cc92a”]

លើសពីនេះទៅការហាមផ្សេងទៀតដូចដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម, អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើតំបន់បណ្ដាញឬមាតិការបស់វា: (ក) សម្រាប់គោលបំណងមិនស្របច្បាប់ណាមួយ; (ខ) ដើម្បីសុំអ្នកដទៃទៀតដើម្បីអនុវត្តឬចូលរួមក្នុងអំពើខុសច្បាប់ណាមួយ; (គ) ការរំលោភលើអន្ដរជាតិសហព័ន្ធ, រដ្ឋឬខេត្តបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់, ច្បាប់, ពិធីបរិសុទ្ធណាមួយឬក្នុងស្រុក; (ឃ) ការប្រព្រឹត្តល្មើសឬរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងឬសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ; (អ៊ីមែល) ដើម្បីធ្វើការរំខាន, ការរំលោភបំពាន, ប្រមាថ, ះថាក់, បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ, និយាយដើមទិតៀន, បំភិតបំភ័យឬការរើសអើងដោយផ្អែកលើយេនឌ័រភេទ, សាសនា, ជាតិសាសន៍, ការប្រណាំង, អាយុ, ដើមកំណើតជាតិឬពិការភាព; (ច) ដើម្បីដាក់ជូនពមិនពិតឬយល់ច្រឡំ; (ឆ) ដើម្បីបញ្ចូលឬបញ្ជូនមេរោគឬប្រភេទផ្សេងទៀតណាមួយនៃកូដដែលមានគំនិតអាក្រក់ដែលនឹងឬអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវិធីដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខងារឬប្រតិបត្តិការសេវាឬវែបសាយណាដែលទាក់ទង, បសាយផ្សេងទៀត, ឬអ៊ិនធឺណិណាមួយ; (ជ) ដើម្បីប្រមូលឬតាមដានពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃ; (i) សារឥតបានការ, ការលួចបន្លំ pharm, លេស, ពីងពាង, លុន, ឬ scrape; (j) សម្រាប់គោលបំណងអាសគ្រាមឬប្រាសចាកណាមួយ; ឬ (K) ដើម្បីរំខានឬចៀសវាងលក្ខណៈពិសេសសន្ដិសុខនៃសេវាឬវេបសាយដែលទាក់ទងណាមួយ, បសាយផ្សេងទៀត, ឬអ៊ិនធឺណិ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់សេវារបស់អ្នកឬគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយចំពោះការរំលោភលើការប្រើប្រាស់សៀវភៅបានហាមឃាត់នោះ។

[page-title type=”custom” custom_title=”ការបដិសេធនៃការធានា; ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ” color=”#6cc92a”]

យើងមិនធានា តំណាង ឬធានាថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនឹងមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុសទេ។ យើងមិនធានាថាលទ្ធផលដែលអាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ឬអាចទុកចិត្តបាននោះទេ។ អ្នកយល់ព្រមថា ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចដកសេវាកម្មចេញក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់ ឬលុបចោលសេវាកម្មនៅពេលណាក៏បាន ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នក។

អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នក។ សេវាកម្មនិងផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនលោកអ្នកតាមរយៈសេវាកម្មគឺ (លើកលែងតែអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ដោយយើង) ដែលបានផ្តល់ជូន“ និង” ដែលអាចរកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការតំណាងការធានាឬលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយទោះបីបង្ហាញឬ បង្កប់ន័យរួមទាំងការធានាឬរាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចបញ្ជាក់បាននៃទំនិញគុណភាពគុណភាពទំនិញភាពមាំមួនសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ភាពស្ថិតស្ថេរចំណងជើងនិងមិនរំលោភបំពាន។

មិនថាក្នុងករណីណាក៏ដោយ Just Brands នាយក មន្រ្តី បុគ្គលិក សាខា ភ្នាក់ងារ អ្នកម៉ៅការ អ្នកហាត់ការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកផ្តល់សេវា ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួស ការបាត់បង់ ការទាមទារ ឬដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ចៃដន្យ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ពិសេស។ ឬការខូចខាតជាលទ្ធផលនៃប្រភេទណាមួយ រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ការបាត់បង់ការសន្សំ ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ការចំណាយលើការជំនួស ឬការខូចខាតស្រដៀងគ្នាណាមួយ ទោះជាផ្អែកលើកិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ទំនួលខុសត្រូវតឹងរឹង ឬបើមិនដូច្នេះទេ ដែលកើតឡើងពី ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ឬផលិតផលណាមួយដែលបានទិញដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬសម្រាប់ការទាមទារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ឬផលិតផលណាមួយ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកំហុស ឬការខកខានក្នុងខ្លឹមសារណាមួយ ឬ ការខាតបង់ ឬការខូចខាតគ្រប់ប្រភេទដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬខ្លឹមសារណាមួយ (ឬផលិតផល) ដែលបានបង្ហោះ បញ្ជូន ឬធ្វើឱ្យមានតាមរយៈសេវាកម្ម បើទោះបីជាត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក៏ដោយ។ ដោយសារតែរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញ ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាលទ្ធផល ឬដោយចៃដន្យ នៅក្នុងរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការបែបនេះ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវកំណត់ត្រឹមកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។

អ្នកយល់ព្រមក្នុងការទូទាត់សំណង ការពារ និងរក្សាភាពគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ Just Brands និងមាតាបិតា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ដៃគូ មន្រ្តី នាយក ភ្នាក់ងារ អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកម៉ៅការបន្ត អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកហាត់ការ និងនិយោជិតរបស់យើង ដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីការទាមទារ ឬតម្រូវការណាមួយ រួមទាំង ថ្លៃមេធាវីសមហេតុផល ដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបីណាមួយដោយសារ ឬកើតចេញពីការបំពានរបស់អ្នកលើលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ ឬឯកសារដែលពួកគេបានបញ្ចូលដោយឯកសារយោង ឬការរំលោភបំពានរបស់អ្នកចំពោះច្បាប់ ឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលថាការផ្តល់នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដើម្បីជាការខុសច្បាប់ចាត់ទុកជាមោឃៈឬមិនអាច, ការផ្តល់បែបនេះផ្ទុយនឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាននិងផ្នែកមិនអាចនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការទាំងនេះ សេវា, ការប្តេជ្ញាចិត្តបែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនិងការអនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់ផ្សេងទៀត។

កាតព្វកិច្ចនិងបំណុលរបស់ភាគីកើតឡើងមុនកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នឹងរស់នៅបានការបញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់គោលបំណងទាំងអស់នេះ។

លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព លុះត្រាតែអ្នក ឬពួកយើងត្រូវបានបញ្ចប់។ អ្នកអាចបិទល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានដោយជូនដំណឹងដល់យើងថាអ្នកលែងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬនៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតែមួយគត់របស់យើងអ្នកបរាជ័យ ឬយើងសង្ស័យថាអ្នកបានបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយ ឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ យើងក៏អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់។ ទៅ និងរួមទាំងកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់; និង/ឬអាចបដិសេធអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើង (ឬផ្នែកណាមួយរបស់វា)។

ការបរាជ័យនៃពួកយើងក្នុងការអនុវត្ត ឬអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ នឹងមិនបង្កើតជាការលះបង់សិទ្ធិ ឬការផ្តល់នេះឡើយ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ និងគោលការណ៍ ឬច្បាប់ប្រតិបត្តិការណាមួយដែលបង្ហោះដោយពួកយើងនៅលើគេហទំព័រនេះ ឬទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀង និងការយោគយល់គ្នាទាំងស្រុងរវាងអ្នក និងពួកយើង និងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ដោយជំនួសមកវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀង ការទំនាក់ទំនង និងសំណើនានាពីមុនៗ ឬសហសម័យ។ មិនថាផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះទេ រវាងអ្នក និងយើង (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកំណែមុននៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់)។ ភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងការបកស្រាយលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ មិនត្រូវបកស្រាយប្រឆាំងនឹងភាគីដែលតាក់តែងនោះទេ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃ rye brook US 10573 ។

អ្នកអាចពិនិត្យកំណែបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនបំផុតនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មនេះនៅពេលណាមួយនៅក្នុងទំព័រនេះ។

យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, ផ្លាស់ប្តូរឬជំនួសជាផ្នែកមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះណាមួយដោយប្រកាសធ្វើឱ្យទាន់សម័យនិងការផ្លាស់ប្តូទៅវែបសាយរបស់យើង។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូ។ ឬចូលដំណើរការទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងឬសេវាដែលបន្តប្រើប្រាស់របស់អ្នកដូចខាងក្រោមនេះប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះគឺជាការយល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

សំនួរអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មគួរតែត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ពួកយើងនៅ [អ៊ីមែលការពារ]